2017CBSA “亚琦集团” 杯中式台球世界锦标赛 外围赛 第二场 附加赛(国内女子组)
“YAQI Group Cup” Chinese Pool World Championship Qualifying Match 2 Play-Off(Chinese Women's)
1/32 决赛
Knockout 1/32
韩 芳 (安徽)
Han Fang (CHN)
杨 叶 (宁夏)
Yang ye (CHN)
郜丽莹 (河北)
Gao Liying (CHN)
刘夏芝 (江苏)
Liu Xiazhi (CHN)
杜 慧 (黑龙江)
Du Hui (CHN)
王春燕 (安徽)
Wang Chunyan (CHN)
任秋玥 (上海)
Ren Qiuyue (CHN)
丛 景 (辽宁)
Cong Jing (CHN)
0
5
0
5
3
5
3
5
1/16 决赛
Knockout 1/16
杨 叶 (宁夏)
Yang ye (CHN)
 
刘夏芝 (江苏)
Liu Xiazhi (CHN)
王春燕 (安徽)
Wang Chunyan (CHN)
丛 景 (辽宁)
Cong Jing (CHN)
1/32 决赛
Knockout 1/32
严金凤 (江苏)
Yan Jinfeng (CHN)
张竞文 (黑龙江)
Zhang Jingwen (CHN)
孙佳欢 (内蒙古)
Sun Jiahuan (CHN)
徐 源 (吉林)
Xu Yuan (CHN)
朱曙明 (江苏)
Zhu Shuming (CHN)
马 骄 (山西)
Ma Jiao (CHN)
 
 
 
 
3
5
 
 
1/16 决赛
Knockout 1/16
张竞文 (黑龙江)
Zhang Jingwen (CHN)
 
孙佳欢 (内蒙古)
Sun Jiahuan (CHN)
马 骄 (山西)
Ma Jiao (CHN)
 
 
2017CBSA “亚琦集团” 杯中式台球世界锦标赛 外围赛 第二场(国内女子组)
“YAQI Group Cup” Chinese Pool World Championship Qualifying Match 2(Chinese Women's)
1/16 决赛
Knockout 1/16
刘书霞 (山东)
Liu Shuxia (CHN)
杨 叶 (宁夏)
Yang ye (CHN)
李智慧 (内蒙古)
Li Zhihui (CHN)
孙玉维 (河南)
Sun Yuwei (CHN)
张沐妍 (陕西)
Zhang Muyan (CHN)
孙佳欢 (内蒙古)
Sun Jiahuan (CHN)
王天意 (河北)
Wang Tianyi (CHN)
王英超 (黑龙江)
Wang Yingchao (CHN)
冀鸿月 (河北)
Ji Hongyue (CHN)
张竞文 (黑龙江)
Zhang Jingwen (CHN)
周豆豆 (河南)
Zhou Doudou (CHN)
王淑贞 (浙江)
Wang Shuzhen (CHN)
曹洋洋 (吉林)
Cao Yangyang (CHN)
李梦凡 (山西)
Li Mengfan (CHN)
丛 景 (辽宁)
Cong Jing (CHN)
马玉敏 (辽宁)
Ma Yumin (CHN)
英 菲 (内蒙古)
Ying Fei (CHN)
王春燕 (安徽)
Wang Chunyan (CHN)
夏菲竹 (湖北)
Xia Feizhu (CHN)
梁苗苗 (甘肃)
Liang Miaomiao (CHN)
齐 鹤 (黑龙江)
Qi He (CHN)
谷金波 (黑龙江)
Gu Jinbo (CHN)
潘蓝天 (江苏)
Pan Lantian (CHN)
刘晴晴 (河北)
Liu Qingqing (CHN)
唐春晓 (湖南)
Tang Chunxiao (CHN)
林小丽 (福建)
Lin Xiaoli (CHN)
马 骄 (山西)
Ma Jiao (CHN)
许 虹 (黑龙江)
Xu Hong (CHN)
杨 帆 (河北)
Yang Fan (CHN)
郑晓春 (福建)
Zheng Xiaochun (CHN)
刘夏芝 (江苏)
Liu Xiazhi (CHN)
王美玉 (黑龙江)
Wang Meiyu (CHN)
5
4
5
2
5
3
5
3
1
5
5
1
4
5
3
5
2
5
5
0
5
1
3
5
5
1
5
2
4
5
2
5
1/8 决赛
Knockout 1/8
刘书霞 (山东)
Liu Shuxia (CHN)
李智慧 (内蒙古)
Li Zhihui (CHN)
张沐妍 (陕西)
Zhang Muyan (CHN)
王天意 (河北)
Wang Tianyi (CHN)
张竞文 (黑龙江)
Zhang Jingwen (CHN)
周豆豆 (河南)
Zhou Doudou (CHN)
李梦凡 (山西)
Li Mengfan (CHN)
马玉敏 (辽宁)
Ma Yumin (CHN)
王春燕 (安徽)
Wang Chunyan (CHN)
夏菲竹 (湖北)
Xia Feizhu (CHN)
齐 鹤 (黑龙江)
Qi He (CHN)
刘晴晴 (河北)
Liu Qingqing (CHN)
唐春晓 (湖南)
Tang Chunxiao (CHN)
马 骄 (山西)
Ma Jiao (CHN)
郑晓春 (福建)
Zheng Xiaochun (CHN)
王美玉 (黑龙江)
Wang Meiyu (CHN)
3
5
5
2
0
5
4
5
5
3
5
3
5
0
5
1/4 决赛
Knockout 1/4
李智慧 (内蒙古)
Li Zhihui (CHN)
张沐妍 (陕西)
Zhang Muyan (CHN)
周豆豆 (河南)
Zhou Doudou (CHN)
马玉敏 (辽宁)
Ma Yumin (CHN)
王春燕 (安徽)
Wang Chunyan (CHN)
刘晴晴 (河北)
Liu Qingqing (CHN)
马 骄 (山西)
Ma Jiao (CHN)
王美玉 (黑龙江)
Wang Meiyu (CHN)
0
5
5
2
1
5
3
5
正赛32强
Race winners 32
张沐妍 (陕西)
Zhang Muyan (CHN)
 
周豆豆 (河南)
Zhou Doudou (CHN)
刘晴晴 (河北)
Liu Qingqing (CHN)
 
王美玉 (黑龙江)
Wang Meiyu (CHN)