2017CBSA “亚琦集团” 杯中式台球世界锦标赛 外围赛 第一场 附加赛(国内女子组)
“YAQI Group Cup” Chinese Pool World Championship Qualifying Match 1 Play-Off(Chinese Women's)
1/32 决赛
Knockout 1/32
郑晓春 (福建)
Zheng Xiaochun (CHN)
夏菲竹 (湖北)
Xia Feizhu (CHN)
王春燕 (安徽)
Wang Chunyan (CHN)
严金凤 (江苏)
Yan Jinfeng (CHN)
张晓彤 (辽宁)
Zhang Xiaotong (CHN)
英 菲 (内蒙古)
Ying Fei (CHN)
王美玉 (黑龙江)
Wang Meiyu (CHN)
林小丽 (福建)
Lin Xiaoli (CHN)
周豆豆 (河南)
Zhou Doudou (CHN)
朱曙明 (江苏)
Zhu Shuming (CHN)
5
2
5
3
1/16 决赛
Knockout 1/16
郑晓春 (福建)
Zheng Xiaochun (CHN)
 
王春燕 (安徽)
Wang Chunyan (CHN)
张晓彤 (辽宁)
Zhang Xiaotong (CHN)
王美玉 (黑龙江)
Wang Meiyu (CHN)
周豆豆 (河南)
Zhou Doudou (CHN)
1/32 决赛
Knockout 1/32
杨 叶 (宁夏)
Yang Ye (CHN)
梁苗苗 (甘肃)
Liang Miaomiao (CHN)
杜 慧 (黑龙江)
Du Hui (CHN)
王天意 (河北)
Wang Tianyi (CHN)
杨 帆 (河北)
Yang Fan (CHN)
孙佳欢 (内蒙古)
Sun Jiahuan (CHN)
刘书霞 (山东)
Liu Shuxia (CHN)
井思雅 (吉林)
Jing Siya (CHN)
潘蓝天 (江苏)
Pan Lantian (CHN)
王淑贞 (浙江)
Wang Shuzhen (CHN)
4
5
5
1
1/16 决赛
Knockout 1/16
杨 叶 (宁夏)
Yang Ye (CHN)
 
杜 慧 (黑龙江)
Du Hui (CHN)
孙佳欢 (内蒙古)
Sun Jiahuan (CHN)
井思雅 (吉林)
Jing Siya (CHN)
潘蓝天 (江苏)
Pan Lantian (CHN)
2017CBSA “亚琦集团” 杯中式台球世界锦标赛 外围赛 第一场(国内女子组)
“YAQI Group Cup” Chinese Pool World Championship Qualifying Match 1(Chinese Women's)
1/16 决赛
Knockout 1/16
张沐妍 (陕西)
Zhang Muyan (CHN)
郑晓春 (福建)
Zheng Xiaochun (CHN)
曹洋洋 (吉林)
Cao Yangyang (CHN)
唐春晓 (湖南)
Tang Chunxiao (CHN)
李梦凡 (山西)
Li Mengfan (CHN)
井思雅 (吉林)
Jing Siya (CHN)
王春燕 (安徽)
Wang Chunyan (CHN)
冀鸿月 (河北)
Ji Hongyue (CHN)
齐 鹤 (黑龙江)
Qi He (CHN)
张晓彤 (辽宁)
Zhang Xiaotong (CHN)
王英超 (黑龙江)
Wang Yingchao (CHN)
徐 源 (吉林)
Xu Yuan (CHN)
马玉敏 (辽宁)
Ma Yumin (CHN)
刘夏芝 (江苏)
Liu Xiazhi (CHN)
王美玉 (黑龙江)
Wang Meiyu (CHN)
许 虹 (黑龙江)
Xu Hong (CHN)
韩 芳 (安徽)
Han Fang (CHN)
周豆豆 (河南)
Zhou Doudou (CHN)
马 骄 (山西)
Ma Jiao (CHN)
于金鹏 (黑龙江)
Yu Jinpeng (CHN)
谷金波 (黑龙江)
Gu Jinbo (CHN)
李智慧 (内蒙古)
Li Zhihui (CHN)
杨 叶 (宁夏)
Yang Ye (CHN)
郜丽莹 (河北)
Gao Liying (CHN)
孙玉维 (河南)
Sun Yuwei (CHN)
杜 慧 (黑龙江)
Du Hui (CHN)
潘蓝天 (江苏)
Pan Lantian (CHN)
丛 景 (辽宁)
Cong Jing (CHN)
刘晴晴 (河北)
Liu Qingqing (CHN)
任秋玥 (上海)
Ren Qiuyue (CHN)
孙佳欢 (内蒙古)
Sun Jiahuan (CHN)
张竞文 (黑龙江)
Zhang Jingwen (CHN)
5
4
4
5
3
5
5
1
2
5
5
3
5
4
5
2
3
5
1
5
2
5
5
1
5
0
2
5
3
5
4
5
1/8 决赛
Knockout 1/8
张沐妍 (陕西)
Zhang Muyan (CHN)
唐春晓 (湖南)
Tang Chunxiao (CHN)
井思雅 (吉林)
Jing Siya (CHN)
王春燕 (安徽)
Wang Chunyan (CHN)
张晓彤 (辽宁)
Zhang Xiaotong (CHN)
王英超 (黑龙江)
Wang Yingchao (CHN)
马玉敏 (辽宁)
Ma Yumin (CHN)
王美玉 (黑龙江)
Wang Meiyu (CHN)
周豆豆 (河南)
Zhou Doudou (CHN)
于金鹏 (黑龙江)
Yu Jinpeng (CHN)
李智慧 (内蒙古)
Li Zhihui (CHN)
杨 叶 (宁夏)
Yang Ye (CHN)
孙玉维 (河南)
Sun Yuwei (CHN)
丛 景 (辽宁)
Cong Jing (CHN)
任秋玥 (上海)
Ren Qiuyue (CHN)
张竞文 (黑龙江)
Zhang Jingwen (CHN)
0
5
5
2
5
3
5
4
x
5
5
4
5
4
5
4
1/4 决赛
Knockout 1/4
唐春晓 (湖南)
Tang Chunxiao (CHN)
井思雅 (吉林)
Jing Siya (CHN)
张晓彤 (辽宁)
Zhang Xiaotong (CHN)
马玉敏 (辽宁)
Ma Yumin (CHN)
于金鹏 (黑龙江)
Yu Jinpeng (CHN)
李智慧 (内蒙古)
Li Zhihui (CHN)
孙玉维 (河南)
Sun Yuwei (CHN)
任秋玥 (上海)
Ren Qiuyue (CHN)
2
5
5
1
5
1
3
5
正赛32强
Race winners 32
井思雅 (吉林)
Jing Siya (CHN)
 
张晓彤 (辽宁)
Zhang Xiaotong (CHN)
于金鹏 (黑龙江)
Yu Jinpeng (CHN)
 
任秋玥 (上海)
Ren Qiuyue (CHN)